FÖRELÄSNINGAR & WORKSHOP

"Man tror att man har bra koll på ny teknik , men ditt pass fick mig att förstå att jag halkat efter lite" - Åsa Sjödin, Länsförsäkringar

Sociala medier är ett samlingsgrepp för all kommunikation som sker via digital teknik, det kan handla om iPod, mobiler eller datorer och där människor delar information med varandra.  För sex år sedan fanns inte begreppet. Idag är på det var mans läppar- Youtube, Flickr, Facebook, Twitter, LinkedIn, Wordpress med mera. Det finns en uppsjö av digitala tjänster på nätet som är gratis att använda men som det krävs kunskap för att behärska bra. Därför kan vi på Wheelforce Media erbjuda föreläsningar och specifika workshops anpassade efter just ditt behov för att hitta de verktyg som är till bäst nytta för ditt företag. Du är välkommen att kontakta oss.


FÖRELÄSNINGAR:
Skräddarsydda föreläsningar i sociala medier som marknadsföringskanal utifrån din organisation eller ditt företags behov. Grundläggande kunskaper om hur sociala medier förändrat och revolutionerat vårt medielandskap.
Tidsåtgång: 1-3 timmar.

GRUNDKURS:

Vad är sociala medier?
Hur kan jag använda dem för PR och marknadsföring? Hur börjar jag och hur kommunicerar jag på de olika plattformarna?
Tid: 1-2 timmar

Fortsättning Sociala medier:
Skapa policies och strategier för sociala medier inom företaget och hur mäter jag effekter? Hur kan jag påverka sökmotorer som Google.
Tid: 1-3 timmar

WORKSHOPS:

Rekrytering 2.0
Har du nyligen blivit arbetslös eller vill byta jobb?  Hur bygger jag mitt varumärke? Då kan sociala medier vara en god hjälp på vägen till att hitta drömjobbet.
 Du får en genomgång i de största sociala nätverken och vilka möjligheter de kan erbjuda dig.

Journalistik 2.0
Föreläsning och workshop i Facebook, twitter och LinkedIn. Bli en grävare i sociala medier.
Tid: halv dag- cirka tre timmar

Entreprenör 2.0 
Hur kan jag använda mig av sociala medier för att öka försäljningen i mitt företag? Vilka olika tjänster finns för att förbättra mitt företags marknadskommunikation på nätet? Hur hittar jag min målgrupp och hur gör jag PR till dem? Hur mäter jag och följer upp framgångar på nätet? Tool-kit för företagare.
Tid: ca.1-3 timmarLocation based services 
Gowalla, Foursquare och Google Buzz – vad är det och hur kan jag som företagare använda mig av de tjänsterna?
Tid: ca 1 timme

 Krishantering för företag och organisationer
Vad ska man göra när någon eller några personer smutskastar eller sprider illvillga rykten om ens varumärke?  personer i organisationen.
Hur ska man göra när olyckan är framme?
Tid: cirka 1 timme

Bloggverkstad- lär dig eller ditt företag blogga smart 
Jag vill lära mig att blogga smart och effektivt, hur gör jag? Vad ger bäst effekt och mest läsare? RSS-ping, vad är det? Hur skriver jag en intressant blogg och i vilket bloggverktyg?
Tid: 1-3 timmar

Location based services - positioneringstjänster i mobilen
Gowalla, Foursquare och Google Buzz – vad är det och hur kan jag som företagare använda mig av de tjänsterna? Hur kan jag nå mina potentiella kunder i mobilen?
Tid: 1 timme

Strategisk webbanvändning för politiska kandidater
Vi går igenom hur man med hjälp av sociala verktyg som bloggar, Facebook och mikrobloggar kan utveckla och stärka ens politiska varumärke.
Tid: Halv/Heldag

Förbättra ditt företags internkommunikation med sociala medier
Glöm e-posten! Vi visar på smarta verktyg som kan underlätta intern kommunikation i ditt företag.
Samt hur ni bäst kan använda den.
Tid: 1-2 timmar

Skapa en social mediestrategi för ditt företag
Var finns kunderna i de sociala nätverken? Vad kommunicerar de om ditt företag och hur ska nu kunna nå dem? Det är några av frågorna som vi går igenom när vi tillsammans skapar en hållbar social medie strategi för ditt företag.
Begär offert.

Fler möjligheter till workshops finns, bara fantasin sätter gränser, allt går att skräddarsy utifrån dina önskemål. Kontakta mig för offert.


Ingela Hjulfors Berg
Mejl: wheelforce@gmail.com
mob.+46 70 231 93 22
Skype: wheelforce
Twitter: @kesomackan

In English:

"We believe we have good control of new technologies, but your presentation made me realize that I´m behind a bit" - Åsa Sjödin, Lansforsakringar - Insurance company of Länsförsäkringar.

Social media is a collective grip on all communication that takes place via digital technology, it can include iPods, mobilephones or computers, where people share information with each other. Six years ago, there was no concept in the world. Today, everybody talks about-Youtube, Flickr, Facebook, Twitter, LinkedIn, WordPress and more. There are a variety of digital services online that are free to use but it takes knowledge to master them correctly. Therefore, we at Wheelforce Media offer lectures and workshops tailored to your specific needs and to find the tools  for your business. You are welcome to contact us.

LECTURES:  


Tailor-made lectures in social media as a marketing channel from your organization or your business needs. Basic knowledge about how social media transformed and revolutionized our media landscape. Duration: 1-3 hours.
 

BASIC COURSE:
 

What is social media?  
How can I use them for PR and marketing? How do I start and how I communicate on the different platforms? Time: 1-2 hours
 

Continues course Social media: Creating policies and strategies for social media within the company and how I measure the effects? How can I influence the search engines like Google. Time: 1-3 hours
 

WORKSHOPS:
 

How can journalists make use of social media in their work? 
 Lecture and workshop in Facebook, Twitter, Blogging and LinkedIn. Become a digger in social media. Time: half a day, about three hours
 

Social media for entreprenursHow can I use social media to increase sales in my business? What are the different services available to improve my company's commercial online? How do I find my target audience and how do I do PR for them? How do I measure and track progress online? Tool kit for entrepreneurs. Time: about 1-3 hours
 

How do I build my brand? Are you a job seeker? Social media is an invaluable tool for networking and your personal brand. You get an overview of the major social networks and the opportunities they can offer you over time.Time: 1-2 hours

Location based services Gowalla, Four Square and Google Buzz - what are they and how can I use them as a customer service online?Time: 1 hour

Crisis management of enterprises and organizations 
What shall you do when someone or some people throw dirt or spread rumors about your brand?
What should I do when disaster strikes my company or organisation? Time: about 1 hour

Blogschool-workshop will teach you or your company blog smart I want to learn to blog smart and effective, how do I do? What is most effective and most readers? RSS-ping, what is it? How do I write an interesting blog and in any blog tool? Time: 1-3 hours
 

Location based services - location-based services on mobile phones Gowalla, Four Square and Google Buzz - what are they and how can I use me as a customer of the service? How can I reach my potential customers in the mobile phone? Time: 1 hour

Strategic Web use for political candidates We go through the combination of social tools like blogs, Facebook and micro-blogs can develop and enhance one's political brand. Time: Half / Full day

Improve your company's internal communication with social media Forget e-mail! We show you the smart tools that can facilitate internal communication within your company. And how you can best use it. Time: 1-2 hours
 

Create a social media strategy for your business Where are the customers in the social networks? As they talk about your company you would like to be able to reach them ? There are a few of many questions that we go through while we create a sustainable social media strategy for your business. Request offer for a workshop.
 

More opportunities for workshops is just imagination, everything can be tailored to suit your requirements. Let´s talk more when you contact us.


Ingela Hjulfors Berb
mail:wheelforce@gmail.com
Skype: wheelforce
Mobile: +46 70 231 93 22
Twitter: @kesomackan